گزارش تصویری از دهمین نمایشگاه ایران ساخت_آذر 1401


جلسه با دکتر صدرالدینی معاون پژوهشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی علوم پزشکی تهران

دیدار و بازدید دکتر مسجدی آرانی  رئیس پزشک قانونی کشور از غرفه شرکت دانش پژوهش فجر


جلسه و گفتگو با نماینده وزارت بهداشت عراق

مصاحبه با دکتر آیدانی مشاور استاندار گلستان در غرفه شرکت دانش پژوهش فجر

جلسه با گروه تجاری سازی فناوری های نوین

توضیحات تجهیزات برای مدیر بخش آزمایشگاه های خصوصی کشور عمان

عکس یادگاری با نمایندگان مجموعه آزمایشگاه های زنجیره ای کولایف